July
2 PM
By : Yu, Fan ; Qiu, Junping ; Lou, Wen .Source : The Electronic Library. June 2014, Vol. 32 Issue 3, p341, 22 p.
December
1 PM
By : Sun, Yongqiang ; Shen, Xiao-Liang ; Wang, Nan .Source : In International Journal of Information Management August 2014 34(4):465-473 ..
December
1 PM
By : Sun, Yongqiang ; Fang, Yulin ; Lim, Kai H. ; Chen, Xiaojian .Source : PACIS 2010 Proceedings .
December
1 PM
By : Ma, Feicheng ; Li, Yating ; Chen, Baitong .Source : Scientometrics. August 2014, Vol. 100 Issue 2, p439, 20 p.
December
1 PM
By : Ma, Feicheng ; Mo, Zuying ; Luo, Yi .Source : Journal of Academic Librarianship. March 2014, Vol. 40 Issue 2, p194, 8 p.
December
1 PM
By : Quan Lu ; Gao Lio ; Jing Chen .Source : Library Hi Tech. Summer, 2014, Vol. 32 Issue 3, p495, 14 p.
December
1 PM
By:Xianjin Zha, Jinchao Zhang, Yalan Yan, Zhiliang Xiao Source:Computers in Human Behavior, 2014, 38: 185-195 (SSCI)
December
1 PM
By:Xianjin Zha, Jing Li, Yalan Yan. Source:Online Information Review, 2013, 37(6): 872-890 (SSCI,SCI).
December
1 PM
By : Xianhin Zha ; Jinchao Zhang ; Yalan Yan .Source : Library Hi Tech. Spring, 2014, Vol. 32 Issue 2, p346, 22 p. ..
December
1 PM
By : Yan, YL ; Zha, XJ .Source : LEARNED PUBLISHING; APR, 2014, 27 2, p135-p143, 9p.
December
1 AM
By : Zha, XJ ; Xiao, ZL ; Zhang, JC .Source : SERIALS REVIEW; 2014, 40 1, p3-p11, 9p.
December
1 AM
By : Zhang, J ; Zhang, DX ; Wang, J ; Zhang, Y .Source : ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING; 2013, 16 4, p205-p217, 13p.
December
1 AM
By : Yang, Linghubo ; Zhang, Dongxiang .Source : In Economic Modelling September 2013 35:264-271 .
December
1 AM
By : Sun, Yongqiang ; Shen, Xiao-Liang ; Wang, Nan .Source : In International Journal of Information Management August 2014 34(4):465-473 ..
December
1 AM
By : Shen, Xiao-Liang ; Lee, Matthew K.O. ; Cheung, Christy M.K. .Source : In Computers in Human Behavior November 2014 40:144-151 .
Total23   1/2 
FirstPrevious  Page

Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech Web Traffic: 00399600